nilsinside hem site in english carnot nilsinside en français

nilsinside AB presenterar
Revolution Energy Converter - REC

nilsinside revolution
nilsinside revolution

Brassac Lab-Model

På franska landsbyggden i Brassac byggs en Revolution Energy Converter lab-modell. Den arbetsgenererade gasvolymen som förflyttas mellan den varma och den kalla sidan med hjälp av den segmenterade roterande slutaren transporteras huvudsakligen som statiska virvlar i den roterande slutarens öppna segment. Dessa gasvirvlar är nödvändiga för en effektiv konvektiv värmeväxling. Värmeskillnaden gör att den roterande slutarens statiska virvlar genererar en tryckskillnad i systemets totala volym som i sin tur kan generera arbete.
Tryckskillnaden är därmed separerad från de lokala virvlarna och tryckdistributionen föregår simultant i hela den slutna REC-volymen. D.v.s. den totala inneslutna volymen i REC har vid en viss tidpunkt samma tryck i varje del utav volymen, och vid en annan tidpunkt så har hela volymen ett annat tryck.
Så till skillnad från äldre externa värmemaskiner så separeras tryckfördelningen ifrån värmeöverföringen i ett tidigt skede.
Om man ansluter en kolv eller ett membran till detta tryck så utgör kolvens/membranets volym i sin tur endast en bråkdel av den totala systemvolymen i REC men tryckfördelningen är fortfarande densamma i den totala volymen.

Video: Den roterande arbetsgenererande volymen befinner sig mellan fenorna och de öppna fjärdedelarna i den roterande slutaren. Alla dessa öppna fjärdedelarna utgör tillsammans den arbetsgenererande volymen som ingår i den totala systemvolymen. Tryckförändringen i den totala volymen används för att generera effekt, i videoklippet nedan görs det genom att ansluta en kolv eller ett membran.


Länk till REC teknisk förklaring (engelska):
The Revolution Energy Converter Explained - DRAFT -

Länk till "the REC Explained" format pdf (engelska): RevolutionEnergyConverterExplained.pdf

Länk till frågor: QuestionsAndAnswers.pdf

updated by KITS